تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیر لایه دی الکتریک

دی الکتریک و صفحه حاوی اجزاء هادی به دو صورت در یک ساختار قرار می­گیرند: (الف) سطح انتخابگر فرکانس بین لایه­های دی الکتریک قرار داده گردد و (ب) زیر لایه دی الکتریک در یک طرف سطح انتخابگر فرکانس قرار داده گردد (شکل 2-5). مقدار خازن در مدار معادل سطوح انتخابگر فرکانس با ثابت دی الکتریک زیر لایه­ها تغییر می­کند، در نتیجه فرکانس تشدید Fr تحت تاثیر قرار می­گیرد. برای هر دو حالت (الف و ب)، فرکانس تشدید با ضریب  کاهش می­یابد که   ثابت دی الکتریک موثر می باشد. اگر ضخامت لایه­های دی الکتریک بیشتر از 05/0 طول موج الکتریکی محیط باشد،   برای حالت (الف) برابر با  و برای حالت (ب) برابر با    می باشد [1]. اگر ضخامت زیرلایه کمتر از 05/0 طول موج الکتریکی محیط گردد،   تابعی غیرخطی از ضخامت   زیرلایه می­گردد که این باعث حساسیت Fr  به ضخامت زیرلایه می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: