عنوان کامل پایان نامه :

 مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2-3-4-4- نظریه های سیاست تقسیم سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولین گام‏های نظریه پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می گردد. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) به وجودآمدند.

نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمت‏های سهام همبستگی منفی با اندازه سود سهام پرداختی دارد. و گروه سوم مدعی‏اند اندازه سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط می باشد. بر اساس مکاتب فکری یاد شده نظریه های تقسیم سود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

 • هموارسازی سود تقسیمی
 • نامربوط بودن
 • پرنده ای در دست
 • اثر مالیاتی تقسیم سود
 • تأثیر مشتریان و موکلین
 • نابرابری اطلاعاتی(علامت دهی و هزینه نمایندگی)

مدل های نظری و تجربی سیاست تقسیم سود، اخیرا به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه‏بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تاکید اصلی در نظر داشتن روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی– اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‏های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود (2002) به سه دسته تقسیم می شوند.

 • مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات[1]
 • مدل های نابرابری اطلاعاتی[2]
 • مدل های رفتاری[3]

 

1) مدل های اطلاعاتی کامل– عامل مالیات

مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سـرمایه گذاران قیمت پایین ترین سهام به سود سهام را به دلیل اثرات مالیاتی آتی ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی می باشد. اولین مدل توسط مودیلیانی و میلر (1961) مطرح گردید. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسولیز و ترومن

(1988)، فارار و سلوین (1967)، اوربیچ (1979).

 

2) مدلهای نابرابری اطلاعاتی

وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس کوشش های سه گانه و مجزا برای تبیین سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- مدل های علامت دهی یا انعکاسی[4]

ب- هزینه نمایندگی[5]

ج- فرض جریان نقدی آزاد[6]

کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد. نظریه هزینه نمایندگی از سیاسـت تقسیم ســود برای هم‏سـویی بهتر منافع سهامداران و مدیران بهره گیری می کند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریه‏های هزینه نمایندگی و علامت دهی می باشد.

[1] . Full information models –the tax factor

[2] . Information Asymmetries Models

[3] . Behavioral Models

[4] . Signaling Models

[5] . Agency Cost

[6] . Information Content Effect

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر کردن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته می باشد که شامل اهداف زیر می باشد:

الف) هدف کلی:

ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ب) اهداف ویژه:

 • توسعه ادبیات مرتبط با مدیریت سود به ویژه نتایج کاربرد مدل تعدیل شده جونز
 • توسعه ادبیات مرتبط با سیاست های تقسیم سود با کمک مدل کاملا تعدیل شده لینتنر
 • توسعه و ردیابی آثار و ارتباط سیاست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردی:

 • ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد: چنانچه تاثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود مورد تأیید قرار گیرد، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها فعالیت های مدیریت سود کمتری توسط مدیران به کار رفته می باشد.
 • کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و مراجع تدوین کننده قوانین و مقررات: این مراجع با در نظر داشتن نتایج پژوهش، بایستی استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد. به گونه مثال تدوین کنندگان استاندارد بایستی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی را وضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری