تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطح بالایی زمان­بندی

الگوریتم FLS که در بالاترین سطح این الگوریتم قرار دارد، با بهره گیری از استدلال نظریه­ی کنترل خطی زمان گسسته، طراحی شده می باشد. در سیستم در نظر گرفته شده برای این الگوریتم، فرض شده می باشد که کانال بی­سیم بین Nجریان ترافیک فعال تسهیم شده­می باشد. بسته­ها برای ارسال شدن در صف­های تشکیل شده در ایستگاه مبنا مربوط به هر جریان منتظر می­مانند تا سیاست مشخص الگوریتم در ابتدای هر بازه­ی زمانی ارسال اجرا شده و بلوک منابع موجود به کاربران منتخب تخصیص یابد.  FLS نیازهای همه­ی صف­ها را در شروع هر فریم با یک ساختار حلقه­ بسته کنترل، ارزیابی می­کند. تأثیر الگوریتم زمان­بندی FLS در سطح بالایی الگوریتم برای ارزیابی کل اطلاعاتی که منبع بلادرنگ iام بایستی در kامین فریم ارسال کند،  ، با بهره گیری از ساختار کنترل حلقه بسته می باشد. به همین مقصود یک ساختار حلقه بسته برای محاسبه­ی این مقدار در ادامه معرفی خواهد گردید. برای محاسبات آغاز پارامترهای مورد نیاز برای
محاسبه­ی   به این شکل تعریف می­شوند که،  ، بیانگرکل اطلاعاتی می باشد که بایستی در فریم kام توسط کاربر iام  ارسال گردد و  به عنوان زمان شروع امین فریم برای امین منبع در نظر گرفته می­گردد. بازه­ی نمونه­برداری برابر با   می باشد که برابر با طول فریم یعنی  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: