تکه هایی از این پایان نامه :

  بهره گیری عملی از فیلتر کالمن

چنان چه در بخش های قبل نیز ذکر گردید، از فیلتر کالمن برای ردیابی اهداف در تصاویر ویدئویی بهره گیری خواهد گردید. در این بخش هدف آن می باشد که به تبیین جزئیات و نحوه اعمال این فیلتر بر روی دنباله فریم های متوالی بپردازیم.

مطابق آن چه که در بخش پیش ذکر کردیم، هدف فیلتر کالمن آن می باشد که پیش بینی و یا تخمینی از حالت سیستم ارائه دهد. این تخمین و یا پیش بینی بر اساس مشاهدات صورت می پذیرد. در این پایان نامه مقصود از حالت سیستم،  برداری شامل جایگاه، سرعت و شتاب هدف می باشد. همچنین بردار مشاهدات نیز شامل جایگاه سیستم می باشد. این جایگاه در  مرحله آشکارسازی اهداف تعیین خواهد گردید.  با در نظر داشتن مسائل ذکر گردیده ممکن می باشد این سوال به ذهن برسد که در صورتی که امکان تعیین جایگاه هدف در مرحله عیان سازی می باشد، بهره گیری از فیلتر کالمن چه نقشی می تواند داشته باشد. در پاسخ به این سوال بایستی به دو نکته مهم و اساسی توجه کنیم. با در نظر داشتن این دو نکته لزوم بهره گیری از فیلتر کالمن در مسائل ردیابی توجیه خواهد گردید.

در مورد اول بایستی به این نکته تصریح نمود که تصاویر به دست آمده از مرحله عیان سازی لزوما بسیار مشخص نمی باشند. به عبارت بهتر ممکن می باشد پس زمینه تصویر نیز دارای آشفتگی های بسیاری باشد. در این صورت تصویری که پس از مرحله عیان سازی حاصل می گردد، شامل آشفتگی های فراوانی می باشد. در این شرایط مناطق بسیار زیادی از تصویر می توانند به عنوان ناحیه هدف تلقی شوند و تعیین ناحیه واقعی مربوط به هدف بسیار دشوار می باشد. بهره گیری از فیلتر کالمن در این مرحله می تواند تأثیر بسیار موثری را داشته باشد. با بهره گیری از فیلتر کالمن نواحی از تصویر که احتمال حضور هدف در آن ها بیش تر می باشد، مشخص خواهد گردید. این اقدام به نوبه خود باعث افزایش دقت الگوریتم خواهد گردید. به علاوه کاهش قابل توجهی در حجم محاسبات به وجود می آیدکه اکثرا به دلیل کم شدن نواحی مورد جستجو می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: