عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده می باشد. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. با در نظر داشتن اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می گردد، در مقایسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته می باشد (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص می باشد:

  1. سقوط قیمت سهام، یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام می باشد که بدون وقوع یک حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می‌دهد.
  2. این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
  3. سقوط قیمت سهام، یک پدیده‌ی واگیردار در سطح بازار می باشد. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی‌گردد، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می گردد.

هر یک از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در ارتباط با ویژگی نخست، هانگ و استین (2003) اظهار می‌کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص (S & P500)  رخ داده می باشد و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده می باشد. ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار می باشد. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‌تر به صورت کاهش و کم‌تر به صورت افزایش بوده می باشد. سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام، این می باشد که سقوط، پدیدهای می باشد که تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می کند (همان منبع، 81).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید