تکه هایی از این پایان نامه :

جلوگیری از لوب ساینده

اگر یک موج مسطح یکنواخت با زاویه η به سطح یک ساختار متناوب یک بعدی با دوره تناوب Dx تابیده گردد، جریان­­هایی روی سطح عناصر هادی القا می­گردد. در یک آرایه بی­نهایت، دامنه جریان هر عنصر یکسان می باشد در حالی که تاخیر فازی معادل با sinη Dx β در هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش ایجاد می­گردد. این جریان­ها سبب تشعشع میدان­های پراکندگی در جهت جلو (انتقال) و پشت (انعکاس) ساختار می­شوند. اگر فاصله بین عناصر کم باشد، تاخیر فاز از یک عنصر به عنصر دیگر بسیار کم می باشد. پس تشعشع میدانهای همه عناصر در یک جهت می­باشند. اگر فاصله بین عناصر زیاد باشد، میدان­ها ممکن می باشد در جهات مشخص دیگری مثل gη مطابق شکل  2-7 نیز منتشر شوند که این امواج لوب­های ساینده نامیده می­شوند. با در نظر گرفتن لوب ساینده، اختلاف فاز هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش به اندازه (gη sin+ sinη)Dx β می­گردد که در این ارتباط = β می باشد که  طول موج الکتریکی محیط می­باشد. اگر این اختلاف فاز برابر با ضریب صحیحی از π2 گردد، لوب ساینده منتشر می­گردد که در این حالت زاویه لوب ساینده برابر می باشد با:

(2-1)

که در این ارتباط c سرعت نور و F  فرکانس موج تابشی می باشد. پس زاویه لوب ساینده به دوره تناوب و زاویه تابش وابسته می باشد. در نتیجه برای جلوگیری از تشکیل لوب ساینده دوره تناوب را کوچکتر از نصف طول موج انتخاب می­کنیم [1، 3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: