تکه هایی از این پایان نامه :

       روش جریان بصری[1]

اساس این روش بر این فرض استوار می باشد که هر گونه جابجایی و حرکت نسبی میان دوربین و اجسام صحنه باعث ایجاد جریان خواهد گردید. پس با آشکارسازی این جریان ها می توان به یک الگوی[2] حرکت در تصویر دست پیدا نمود. هدف نهایی در این الگوریتم آن می باشد که به هر نقطه درهر فریم، یک بردار سرعت نسبت دهد. به طوری که بزرگی این بردار نشان دهنده مقدار سرعت و جهت آن اظهار کننده جهت حرکت نقاط در طول فریم های متوالی می باشد. در واقع این بردارها همان الگو حرکتی مذکور را ایجاد می کنند.

این الگوریتم با در نظر گرفتن دو فرض اساسی به وجود آمده می باشد. اهمیت این فرض ها به حدی می باشد که در صورت نقض شدن آن ها، بازده الگوریتم به گونه چشمگیری کاهش می یابد. با بهره گیری از هر کدام از این فرض ها در اطراف هر نقطه می توانیم به یک شرط برای نقطه مورد نظر برسیم. پس در حالت کلی در اطراف هر نقطه به دو شرط کلی خواهیم رسید که با اعمال این دو شرط می توانیم بردار سرعت در راستای افقی و عمودی را به دست آوریم. در ادامه با ذکر فرض ها، شروط مورد نظر را به دست خواهیم آورد ]9، 10[.

اولین فرض این نکته را اظهار می کند که شدت نور یک نقطه در یک بازه زمانی تقریبا ثابت و بدون تغیر می باشد. در نتیجه می توان در نظر گرفت که :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط بالا عبارات   به ترتیب نشان دهنده مشتق در  طول زمان و در راستایt ، y و x می باشد. همچنین u , v نیز معرف سرعت در راستای y و x هستند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: