متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها (Norman, 1998) [42]

موارد زیر از اصلی‌ترین قابلیتهای می باشد که مدلهای DEA دارا هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی همزمان عوامل و نهاده‌های مؤثر بر عملکرد بنگاه: توانایی ارزیابی عوامل و نهاده‌های مؤثر بر عملکرد و تولید یک بنگاه اقتصادی به گونه همزمان و با وجود تفاوتهای موجود بین آنها از نقطه نظر تنوع و واحدهای اندازه‌گیری از مهمترین قابلیتهای این رهیافت می باشد.
  • گرایش مرزی: در مدلهای مرتبط به DEA برای تحلیل عملکرد از مفهوم مرز تولید و کارایی مرزی بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر برخلاف روشهای رگرسیون و حداقل مربعات که میانگین ستاده را براساس نهاده‌های مفروض برآورد می کند، رهیافت DEA گرایش به تابع مرزی و واحدهای کارا در میان سایر واحدها دارد.
  • انعکاس بهترین حالت عملکرد بجای مطلوبترین وضعیت: در این روش بهترین عملکرد بنگاه، قرار گرفتن روی مرز کارایی می باشد که از مطالعه کلیه واحدهای نمونه‌ای و در دسترس حاصل می گردد. پس تصور وضعیت مطلوب در این روش موضوعیت ندارد.
  • ارزیابی واقع گرایانه: در این روش از میان بنگاههای تحت مطالعه شماری به عنوان کارا و تعدادی نیز به عنوان ناکارا مشخص می شوند. در تعیین واحدهای ناکارا هیچ گونه سطح استاندارد از پیش تعیین شده‌ای مد نظر قرار نمی‌گیرد. و ارزیابی هر بنگاهی بر مبنای دیگر بنگاههای مورد نظر و نمونه‌ای دیگر و با شرایط یکسان انجام می‌پذیرد.

عدم نیاز به اوزان از قبل تعیین شده: در این روش برای عوامل و نهاده‌های حاضر در مدل برنامه‌ریزی ریاضی، اوزان متناسبی با در نظر داشتن اطلاعات موجود تعیین می گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد