عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

 استراتژی­های زمان­بندی برای شبکه­های LTE در جهت فروسو

استراتژی­های متفاوتی برای طراحی الگوریتم­های زمان­بندی هست که به تبیین زیر می باشند]1[:

  • استراتژی­های ناآگاه از کانال[1]
  • استراتژی­های آگاه از کانال/ناآگاه از کیفیت سرویس[2]
  • استراتژ­ی­های آگاه از کانال/آگاه از کیفیت سرویس[3]

قبل از اظهار استراتژی­ها و الگوریتم­های مربوط به هر استراتژی، نیاز می باشد پارامترهایی که در الگوریتم­ها مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت، تعریف گردند. به این مقصود جدول 3-1 برای معرفی این پارامترها آورده شده می باشد:

 

جدول ‏3‑1 معرفی پارامترهای به­کار رفته در معیار­ها

تبیین عبارت عبارت
معیار کلی کاربر iام در kامین بلوک منبع
نرخ اطلاعات بدست آمده توسط کاربر iام در زمان t
متوسط گذردهی در بازه­ی زمان ارسال قبلی  بدست­آمده توسط کاربر iام تا زمان t
نرخ ارسال بدست آمده توسط کاربرi در ابتدای بازه­ی زمانی ارسال
تاخیر بسته­ی سر صف کاربر iام می باشد
آستانه­ی تاخیر برای کاربر iام
نرخ از دست رفتن قابل قبول بسته برای کاربر i
نرخ ارسال کاربر i در زمان t روی kامین بلوک منبع
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نرخ ارسال کاربرi روی kامین بلوک منبع

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: