عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

) فرایند اعتماد درون سازمانی(Dietz & Hartog,2006)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2) انواع و ابعاد اعتماد :

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد هست: مبتنی بر بازدارندگی ، مبتنی بر آگاهی ، مبتنی بر شناسایی(خنیفر و همکاران ،1388)

– اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می گردد. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن می باشد ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی می باشد. کسانی که ارتباطشان این گونه می باشد، به آن چیز که می گویند اقدام می کنند، زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند.

– اعتماد مبتنی بر آگاهی

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به بیانی دیگر اعتماد مبتنی می باشد بر پیش بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته می باشد. وجود چنین اعتمادی هنگامی می باشد که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند رفتار محتمل آنان را به درستی پیش بینی کند.

– اعتماد مبتنی بر شناسایی

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. این نوع ارتباط به یکی از طرفین اجازه می دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر اقدام کند و در مراوده های بین افراد جانشین آن شخص گردد. چنین اعتمادی را مبتنی بر شناسایی می گوییم.

ابعاد اعتماد سازمانی از دیدگاه رابینز

رابینز نشان داد که ابعاد اعتماد سازمانی عبارتند از: (رابینز،2002)

  1. صداقت
  2. شایستگی
  3. ثبات
  4. وفاداری
  5. رک و راست بودن

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه